Turun Pallokerho ry säännöt

TURUN PALLOKERHO r.y.
Yhdistyksen säännöt
uusittu 2016

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Turun Pallokerho r.y.
Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.
Yhdistys on perustettu marraskuun 21. päivänä vuonna 1935 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä Seura.
Seuran kieli on Suomi.
Seuran toiminta-alueena on Turku ympäristöineen.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua, erityisesti jalkapalloa ja futsalia sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa Seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan Seura toteuttaa:
1. Tarjoamalla:
 kunto- ja terveysliikuntatoimintaa
 kilpaurheilua
 ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa
 tiedotus- ja suhdetoimintaa
 koulutustoimintaa
2. Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan.
3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa ja muuta näissä säännöissä kuvattua toimintaa
Toimintansa tukemiseksi Seura voi
 ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa.
 harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa, kioskitoimintaa ja sekä ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä.
 voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.

4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto – Finland Bollförbund r.y.
Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous.
Seura ja Seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä Seura on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan Seuran sääntöjä ja päätöksiä ja on suorittanut seuran asettamat jäsenmaksut.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä 18 - vuotta täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi johtokunta hyväksyä alle 18-vuotiaat nuoret ja lapset.
Kunniajäseneksi voi Seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt Seuran toimintaa. Kunniajäsenyys on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voi Seuran kokous kutsua Seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtaja ja Kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua.
Kannattajajäseneksi voi Seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee Seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen eronneeksi katsominen

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi Seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan Seuran sääntöjä, urheilun eettisiä periaatteita, kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.
Edellä mainittujen sääntöjen vastaisesta toiminnasta Seuraamuksena on varoitus, sakko, enintään kahden vuoden toimintakielto Seuran toiminnasta tai erottaminen yhdistyksestä, ellei kansallisen tai kansainvälisen lajiliiton tai voimassaolevasta antidopingsäännöstöstä muuta johdu.
Johtokunta päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty asianomaiselle kirjatussa kirjeessä.
Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin Seuralle suorittamiaan maksuja.
Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin näitä sääntöjä, Seuran tarkoitusta tai toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita.
Dopingrikkomukset ja Seuran jäsenelle niistä määrättävät Seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.
Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon Seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:
1. Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
 Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
 Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
2. Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja/tai harjoitustilanteessa
 Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu
3. Urheilu huijaus
 Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 Tuloksista etukäteen sopiminen
4. Vedonlyönti
 Vedonlyönti omasta kilpailusta
5. Lahjonta
 Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen
 manipuloimiseksi
6. Sukupuolinen häirintä Seuratoiminnassa tai sen ulkopuolella
7. Rasistinen toiminta kilpailu- ja tai harjoitustilanteessa, Seuratoiminnassa tai sen ulkopuolella.

9 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain Seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seuran päätösvaltaa käyttää Seuran varsinainen kokous. Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa, kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen Seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta Seuran internet -sivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

11 § Kevät ja syyskokouksen asiat

Kevätkokous
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat, äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Päätetään kokous

Syyskokous
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat, äänioikeutetut jäsenet.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.
6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus tulevana toimikautena.
7. Vahvistetaan tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
8. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja
9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
11. Päätetään Seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa Seura on jäsenenä
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Päätetään kokous
Asioista, joita Seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, Seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa Seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

13 § Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai Seuraavassa kokouksessa.

14 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella, viisitoista vuotta täyttäneellä, varsinaisella jäsenellä, juniorijäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta.
Valtakirjalla ei saa äänestää.

15 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kolmeksi toimintavuodeksi valitut vähintään neljä (4), enintään kuusi (6) jäsentä ja vähintään kaksi (2) yhdeksi toimintavuodeksi valittua varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä vähintään yksi (1), enintään kaksi (2) ja varajäsenistä vähintään yksi (1) on erovuorossa vuosittain. Johtokuntaan valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole. Valittu johtokunta järjestäytyy välittömästi, tai viimeistään 14 päivän kuluttua valinnasta.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Johtokunnan ollessa päätösvaltainen johtokunnan varsinaisten jäsenten läsnäololla, on varajäsenellä kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Mikäli päätösvaltaisuuteen tarvitaan varajäsenen läsnäoloa, on hänellä myös äänioikeus.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1. Toteuttaa Seuran kokouksen päätökset
2. Suunnitella ja kehittää Seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa Seuran toimintaa Seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
3. Vastata Suomen Palloliiton ja sen piirien sääntöjen ja sääntöihin perustuvien ohjeiden Seuralle asettamista velvoitteista.
4. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
5. Vastata Seuran taloudesta.
6. Pitää jäsenluetteloa
7. Tehdä Seuran tilinpäätös ja vuosikertomus.
8. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma Seuraavaa toimintavuotta varten.
9. Hoitaa Seuran tiedotustoimintaa.
10. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista.
11. Valita ja erottaa Seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
12. Päättää Seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
13. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita Seuran etu vaatii.
14. Luovuttaa tilit Tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

16 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.11. – 31.10.

17 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, heistä kaksi yhdessä.
Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

18 § Jaostot, valiokunnat ja työryhmät

Jaostot, valiokunnat ja työryhmät voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että Seuran johtokunta vahvistaa näiden tekemät oikeustoimet.

19 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää Seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen Seuran purkamisesta.

21 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos Seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin Seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

22 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.